Algemene voorwaarden

Lees deze hele overeenkomst door om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe u Bizzey kunt gebruiken.

Algemene Voorwaarden voor Bizzey

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.bizzey.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bizzey. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizzey is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bizzey.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bizzey te mogen claimen of te veronderstellen.

Bizzey streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bizzey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.bizzey.com op deze pagina.

U moet meerderjarig zijn om Bizzey te gebruiken.

U mag Bizzey alleen gebruiken als u een bindend contract kunt vormen. U mag Bizzey alleen gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst en alle van toepassing zijnde lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Elk gebruik of elke toegang tot Bizzey door iemand jonger dan 18 jaar is ten strengste verboden en in strijd met deze overeenkomst. Bizzey is om welke reden dan ook niet beschikbaar voor gebruikers die eerder zijn verwijderd uit Bizzey.

We kunnen Bizzey zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of in zijn geheel stoppen met het aanbieden van Bizzey of functies van Bizzey, aan jou of aan gebruikers in het algemeen.

Wij kunnen uw toegang tot Bizzey permanent of tijdelijk beëindigen zonder kennisgeving en aansprakelijkheid voor welke reden dan ook, ook als u, naar onze enige overtuiging, een bepaling van deze overeenkomst schendt. Bij beëindiging om welke reden dan ook, blijft u aan deze overeenkomst gebonden.

Voer geen schadelijke of illegale dingen uit op Bizzey.

U gaat ermee akkoord geen deel te nemen aan een van de volgende verboden activiteiten:

  • kopiëren, verspreiden of openbaar maken van enig deel van Bizzey in welk medium dan ook
  • Het ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden van enige broncode
  • Het versturen van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail.
  • Proberen te interfereren met de systeemintegriteit of -beveiliging van Bizzey
  • Het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere software via Bizzey
  • Het verzamelen of oogsten van persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, van de Bizzey site
  • Het hinderen van de juiste werking van Bizzey

Privacy is belangrijk.

U begrijpt dat door het gebruik van Bizzey u akkoord gaat met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie en verzamelde gegevens zoals uiteengezet in ons privacybeleid en dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld, gebruikt, overgedragen aan en verwerkt in de Europese Unie.

Veiligheid is belangrijk.

Bizzey geeft om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn om onze veiligheidsmaatregelen te negeren of uw persoonlijke gegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico verstrekt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Bevoegdheid rechtbank

In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

Indien u meer informatie wenst.

Neem dan contact met ons op info@bizzey.com met vragen over deze overeenkomst.

You're in great company

👉 24/7 Kick-Ass Support

Hulp nodig? We staan voor je klaar!

👋 Bereik ons via chat & email

We lossen je problemen op in minuten, geen uren.
Open chat widget

👍 Hulp nodig bij het opzetten?

Plan een vrijblijvende meeting.

support.alt